നിവിൻ പോളി " എൻ.എൻ. പിള്ള" ആകുന്നു. സംവിധാനം: രാജീവ് രവി .

തുറമുഖത്തിന് ശേഷം നിവിൻ പോളിയെ നായകനാക്കി രാജീവ് രവി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം E4 എന്റെർടെയ്ൻമെന്റ്സ്നിർമ്മിക്കുന്നു

എൻ.എൻ. പിള്ളയുടെ ജീവിതത്തെ ആധാരമാക്കിയാണ് ചിത്രം ഒരുക്കുന്നത്.


No comments:

Powered by Blogger.