പുള്ള് ഗിരിയുടെ പൂരത്തിന് കൊടിയേറി. തൃശൂർ പൂരത്തിന് ഇനി പതിനൊന്ന്നാൾ .

പുള്ള് ഗിരിയുടെ പൂരത്തിന് കൊടിയേറി തൃശൂർ പൂരത്തിന് ഇനി പതിനൊന്ന്നാൾ

No comments:

Powered by Blogger.