" ഹരിപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് " ടീമിന്റെ ക്രിസ്തുമസ് ആശംസകൾ .

മഞ്ഞു പെയ്യുന്ന രാവിൽ ,
ദൈവം  ഭൂമിയിലേക്ക്‌ വന്നിറങ്ങിയ നിമിഷം , 
നക്ഷത്രങ്ങൾ പതിവിലും പ്രകാശിച്ച നിമിഷം , 
നമ്മൾ ദൈവത്തെ കണ്ടു സ്വയം മറന്ന നിമിഷം ,
ഏവർകും " ഹരിപ്പാട് പഞ്ചായത്ത് " ടീമിന്റെ ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ .

No comments:

Powered by Blogger.