നാളെ മുതൽ ( November 22 ) എന്നും മനസ്സിൽ കൂടെ കൂട്ടാൻ ഒരുപിടി കഥാപാത്രങ്ങളുമായി " വാർത്തകൾ ഇതുവരെ " നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത തീയറ്ററുകളിൽ!.

നാളെ മുതൽ ( November 22 )  
എന്നും മനസ്സിൽ കൂടെ കൂട്ടാൻ ഒരുപിടി കഥാപാത്രങ്ങളുമായി " വാർത്തകൾ ഇതുവരെ " നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത തീയറ്ററുകളിൽ.

Lawson Entertainment | PSG Entertainments

No comments:

Powered by Blogger.