" വാർത്തകൾ ഇതുവരെ " യിലൂടെ നന്ദു ചേട്ടന്റെ ചക്കപ്പനായിട്ടുള്ള പകർന്നാട്ടം നേരിട്ട് കാണാം.

മലയാള സിനിമയിൽ അന്നോളം ഇന്നോളം പലതരം  കഥാപാത്രങ്ങളെ അഭിനയിച്ചു   ഫലിപ്പിച്ച മലയാളത്തിന്റെ സ്വന്തം നന്ദു ചേട്ടൻ  ചാക്കപ്പനാകുന്നു. 

വാർത്തകൾ ഇതുവരെയിലൂടെ നന്ദു ചേട്ടന്റെ ചക്കപ്പനായിട്ടുള്ള പകർന്നാട്ടം നേരിട്ട് കാണാം.

#vaarthakalithuvare #november

No comments:

Powered by Blogger.