സിനിമയിലാവട്ടെ ജീവിതത്തിലാവട്ടെ രാഷ്ട്രീയത്തിലാവട്ടെ, സൗഹൃദവും സ്നേഹവും വിശ്വാസവും ഒന്നിക്കുമ്പോൾ….'എല്ലാം ശരിയാകും'.

സിനിമയിലാവട്ടെ ജീവിതത്തിലാവട്ടെ രാഷ്ട്രീയത്തിലാവട്ടെ,  

സൗഹൃദവും  സ്നേഹവും വിശ്വാസവും ഒന്നിക്കുമ്പോൾ….

'എല്ലാം ശരിയാകും'

No comments:

Powered by Blogger.