എന്റെ ഇതുവരെയുള്ള തിരക്കഥകളിലെ ഏറ്റവും സങ്കീർണ്ണമായ കഥാപാത്രം " കമല " : രഞ്ജിത് ശങ്കർ.

എന്റെ ഇതുവരെയുള്ള തിരക്കഥകളിലെ ഏറ്റവും  സങ്കീർണ്ണമായ കഥാപാത്രം.

എന്നെ അൽഭുതപ്പെടുത്തിയ നടി...

Proudly presenting Ruhani Sharma as Kamala, Fiza, Shanthi, Bimala kumari etc etc..

No comments:

Powered by Blogger.