ഷീലു എബ്രഹാമിന് അവാർഡ്.

നാൽപത്തി ഒന്നാമത് കേരള ഫിലിം ക്രിട്ടിക്ക്സ് അവാർഡ് നടി ഷീലു എബ്രഹാമിന് ലഭിച്ചു. " സദൃശ്യവാക്യം 24: 29 " അഭിനയത്തിനാണ് സ്പെഷ്യൽ ജൂറി പുരസ്കാരം ഷീലു എബ്രഹാം നേടിയത് .

No comments:

Powered by Blogger.