മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു സോങ്ങ് ട്രെയിലർ.. ആദ്യരാത്രിയിലെ ആദ്യ സോങ്ങ് നാളെ ( സെപ്റ്റംബർ 15 ) 6pm -ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു.

മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു സോങ്ങ് ട്രെയിലർ.....  ആദ്യരാത്രിയിലെ ആദ്യ  സോങ്ങ് നാളെ ( സെപ്റ്റംബർ 15)  6pm - ന്  റിലീസ് ചെയ്യുന്നു.                         

Watch Teaser.


#BijuMenon #AjuVarghese 
#JibuJacob #AnaswaraRajan #VijayaRaghavan #BijuSopanam

No comments:

Powered by Blogger.