എന്ത് കാര്യം പറയുന്നതിന് മുൻപും ചിരിക്കണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞും ചിരിക്കണം " സുന്ദരം " .

എന്ത് കാര്യം പറയുന്നതിന് മുൻപും ചിരിക്കണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞും ചിരിക്കണം സുന്ദരം       ( ഇ.എ. രാജേന്ദ്രൻ ) .

ജയറാം, ഷീലു എബ്രഹാം, മിയ ജോർജ്ജ് എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി കണ്ണൻ താമരക്കുളം സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് " പട്ടാഭിരാമൻ " .

No comments:

Powered by Blogger.