ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷി എന്നൊക്കെ കേൾക്കാൻ നല്ല രസമാ. ആരുമില്ലാതെ ആകുന്നിടത്ത് പുതിയ ഒരു വിപ്ലവം ആരംഭിക്കുകയാണ് .

ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന  രക്തസാക്ഷി എന്നൊക്കെ കേൾക്കാൻ നല്ല രസമാ. ആരുമില്ലാതെ ആകുന്നിടത്ത് പുതിയ ഒരു വിപ്ലവം ആരംഭിക്കുകയാണ്.

" പട്ടാഭിരാമൻ " ഒരു കണ്ണൻ താമരക്കുളം ചിത്രം .

No comments:

Powered by Blogger.