മഹാരാജാവ് കഴിഞ്ഞ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ആദ്യമായിട്ട് അംബാസിഡർ കാർ മേടിച്ചത് രാമൻനായർ ആണ്.

മഹാരാജാവ് കഴിഞ്ഞ്  തിരുവനന്തപുരത്ത്  ആദ്യമായിട്ട്  അംബാസിഡർ കാർ മേടിച്ചത്  രാമൻനായർ ആണ്.
ഉഗ്രൻ പെർഫോമെൻസുമായി സ്വന്തം നന്ദു ചേട്ടൻ 
Thank you nanduchetta #Nandu 
#jayaram #patabhiraman

No comments:

Powered by Blogger.