" പതിനെട്ടാം പടി " യുടെ ട്രെയിലർ കിടു ..

ശങ്കർ രാമകൃഷ്ണൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ആദ്യ ചിത്രമായ പതിനെട്ടാം പടിയുടെ ട്രെയിലർ . 

ജൂലൈ 5 റിലീസ് 

No comments:

Powered by Blogger.