ഇന്ദ്രൻസിന് " വാർത്തകൾ ഇതുവരെ " ടീമിന്റെ അനുമോദനങ്ങൾ .

ഷാങ്ങ്ഹായ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഔട്‍സ്റ്റാന്റിങ്‌ ആർട്ടിസ്റ്റിക്ക് അച്ചീവ്‌മെന്റ് പുരസ്‌കാരം നേടിയ 'വെയിൽമരങ്ങൾ' ടീമിനും ഇന്ദ്രൻസ് ചേട്ടനും ടീം " വാർത്തകൾ ഇതുവരെയുടെ " അഭിനന്ദനങ്ങൾ.

No comments:

Powered by Blogger.