ദിലീപ് അമ്മയ്ക്ക് നൽകിയ കത്ത് പുറത്തായി / രാജിയാണ് / പുറത്താക്കൽ അല്ല. '

No comments:

Powered by Blogger.