ബാബു ആന്റണി പവ്വർ സ്റ്റാറായി ഒമറിന്റെ ചിത്രത്തിൽ.


ഒമർ ലുലുവിന്റെ പുതിയ ചിത്രം പവ്വർ സ്റ്റാറിൽ ബാബു  ആന്റണി നായകനാകുന്നു. ആക്ഷന് കുടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയുള്ള ചിത്രം. 2019 ൽ പവ്വർ സ്റ്റാർ റിലിസ് ചെയ്യും.

No comments:

Powered by Blogger.