അടൂരിൽ നിന്ന് പ്രണവ് മോഹൻലാലിന് അപരൻ സനൽകുമാർ.അടൂരിൽ നിന്ന് പ്രണവ് മോഹൻലാലിന് അപരൻ സനൽകുമാർ.             അടൂരിൽ നിന്ന് പ്രണവ് മോഹൻലാലിന് ഒരു അപരൻ സനൽകുമാർ . അടൂരിലുള്ള മെമ്മറി മേക്കേഴ്സ് സ്റ്റുഡിയോ ആണ് സനൽ കമാറിന്റെ വിവിധ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്ത് വിട്ടിരിക്കുന്നത്. രണ്ടു പേരും ഒരുപോലെ എന്നതു ളളതാണ് കൗതുകം .

No comments:

Powered by Blogger.